III Wydział Karny

III Wydział Karny

Przewodniczący - SSO Marek Regulski
Zastępca Przewodniczącego - SSO Bartłomiej Treter
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Patyk

Sekretariat Wydziału
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 30, parter
tel. 76 75-45-003,
faks 76 75-45-103
e-mail: wydzial.karny@legnica.so.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. 76 75-45-160, 76 75-45-162

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 1100-1300

III Wydział Karny jest właściwy rzeczowo w sprawach o:

 1. przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, m. in. o:
  - wszczęcie, prowadzenie, nawoływanie do wojny napastniczej,  
  - eksterminację ludności (ludobójstwo), 
  - udział w masowym zamachu, 
  - stosowanie środków masowej zagłady, wytwarzanie i gromadzenie, zbywanie, 
    przechowywanie, przewożenie takich środków, 
  - zakazane sposoby i środki walki, 
  - tortury wobec jeńców wojennych, 
  - zbrodnie wojenne – naruszenie prawa międzynarodowego, 
  - zamach na dobra kultury,

 2. przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, m. in. o:
  - zamach stanu, 
  - zamach na konstytucyjne organy państwa, 
  - zdradę dyplomatyczną, 
  - szpiegostwo, 
  - znieważenie narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej, 
  - zamach na życie prezydenta RP, 
  - zniewaga polskiego lub obcego symbolu państwowego,

 3. zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych, m. in. o: 
  - zabójstwo, w tym ze szczególnym okrucieństwem, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem 
    albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem 
    materiałów wybuchowych,

 4. występki określone w kodeksie karnym i innych ustawach szczególnych, m. in. o: 
  - dzieciobójstwo, 
  - zabójstwo eutanatyczne, 
  - aborcję, czyli przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, 
  - doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży, 
  - nieumyślne spowodowanie śmierci, 
  - ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, 
  - udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, 
  - spowodowanie oraz sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu 
    w wielkich rozmiarach mające postać pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo 
    obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych albo innego 
    gwałtownego wyzwolenia energii, gwałtownego wyzwolenia się energii jądrowej lub 
    wyzwolenia promieniowania jonizującego, 
  - piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej, 
  - gwałt zbiorowy i gwałt ze szczególnym okrucieństwem, 
  - kwalifikowany rozbój, 
  - podrabianie, przerabianie polskiego lub obcego pieniądza, innego środka płatniczego 
    albo dokumentu uprawniającego do otrzymania pieniędzy, 

 5. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, m. in. o:
  - nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, którego następstwem jest szkoda 
    majątkowa w wielkich rozmiarach, 
  - pranie brudnych pieniędzy,

 6. przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, m. in. o: 
  - udzielenie małoletniemu środka odurzającego lub innej substancji psychotropowej, 
  - przywóz, wywóz wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa 
    środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej w znacznej ilości,

 7. uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,

 8. odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie,

 9. odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Ponadto sąd okręgowy I instancji jest właściwy do rozpoznania wszystkich spraw przekazanych mu przez sąd apelacyjny na wniosek sądu rejonowego.

III Wydział Karny rozpoznaje także sprawy związane m. in. z udzielaniem, odwoływaniem warunkowych przedterminowych zwolnień, skargi skazanych na administrację zakładu karnego. Do zakresu orzekania Wydziału należy też:
- orzekanie w kwestiach związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem,
- orzekanie w przedmiocie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i w innych kwestiach z tym związanych,
- rozpoznawanie skarg na decyzje organów wymienionych w art. 2 pkt 3 - 6 i 10 k.k.w. składanych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, karę aresztu, kary porządkowe i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie,
- zmiana lub uchylenie decyzji komisji penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji,
- rozpoznawanie skarg na decyzje sędziego penitencjarnego o uchyleniu sprzecznej z prawem decyzji organu wymienionego w art. 2 pkt 5 i 6 k.k.w., o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności,
- orzekanie o objęciu skazanego, uzależnionego od alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych, leczeniem i rehabilitacją,
- wstrzymanie uprzednio zarządzonego wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności z jednoczesnym rozłożeniem grzywny na raty w przypadku udzielenia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
- zmiana określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonania kary,
- orzekanie o dokonaniu koniecznego zabiegu lekarskiego, w przypadku sprzeciwu skazanego,
- orzekanie o obciążeniu skazanego kosztami związanymi z leczeniem w wyniku samouszkodzenia,
- wyznaczanie okresu niezbędnego na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- wizytacja i lustracja Zakładu Karnego w Głogowie oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych - KMP Legnica, KPP Złotoryja, KPP Lubin, KPP Głogów,
- orzekanie w sprawach dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
- orzekanie w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary, jeśli wynikają one z orzeczenia wydanego przez Sąd Penitencjarny,
- nadzór nad prowadzeniem dozorów wobec osób warunkowo zwolnionych z zakładów karnych.

W sekretariacie III Wydziału Karnego prowadzone są sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w Sądzie - w sprawach karnych - należności sądowych, grzywien i kosztów sądowych oraz rozpoznawania wniosków o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty bądź ich umorzenie.

Sędziowie orzekający:

1. Michalski Wojciech, (podział czynności)
2. Regulski Marek, (podział czynności)
3. Szliwa Andrzej, (podział czynności)
4. Treter Bartłomiej, (podział czynności)
5. Wojtyło Witold, (podział czynności)
6. SSR (del.) Gramiak Marek. (podział czynności)

Rejestr zmian dla: III Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d