Kurator okręgowy

Kurator Okręgowy - Lucyna Borowska
Zastępca Kuratora Okręgowego - Joanna Chudzikiewicz 

ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 213, II piętro
tel. 76 75-45-031,
faks 76 75-45-099
e-mail: kurator@legnica.so.gov.pl

 1. Kurator okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów kolegialnych Sądu.

 2. Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:
  a) wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu, 
  b) koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
  c) reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
  d) nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej, 
  e) kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
      • dostęp do całej dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej prowadzonej 
        przez kuratorów,
      • dokonywanie analiz obciążenia pracą kuratorów sądowych w okręgu, udział    
        w sporządzaniu  
         sprawozdań statystycznych z zakresu kurateli sądowej,
      • prawo uzyskiwania informacji od innych jednostek organizacyjnych w Sądzie 
        w zakresie wykonywanych spraw,
      • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Sądu w zakresie udostępniania informacji 
        z zakresu spraw dotyczących kurateli,
  f) udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
      • dostęp do dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej kurateli sądowej,
  g) przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
      • współpraca z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w ustalaniu obsady kadrowej i ilości
        etatów w kurateli,
  h) opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
      • prawo wglądu do dokumentacji składanej przez kandydatów na aplikantów
        kuratorskich, 
  i) występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
      • dostęp do akt osobowych kuratorów zawodowych i innej dokumentacji dotyczącej
        kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich, 
  j) nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
  k) organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
      • opracowywanie planów szkoleń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich,
      • współpraca z oddziałem administracyjnym, gospodarczym w zakresie organizacji 
        narad, szkoleń, zgromadzeń kuratorów, 
  l) nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej, 
      • dostęp do dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej funduszu 
        postpenitencjarnego, przedstawianie Dyrektorowi Sądu podziału otrzymywanych
        środków na pomoc postpenitencjarną,
  m) określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz
       kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie 
       ich do zatwierdzenia Prezesowi Sądu Okręgowego,
  n) rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych
      w okręgu,
      • prawo żądania wyjaśnień od osób objętych skargami i wnioskami,
  o) wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy