Jakie są wymogi formalne przy składaniu wniosku o ubezwłasnowolnienie? Jakie dokumenty należy przedłożyć przed Sądem?

W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania/pobytu osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. W okręgu legnickim o ubezwłasnowolnieniu orzeka I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Legnicy.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie :
- krewny w linii prostej (rodzeństwo, dzieci, wnuki),
- małżonek,
- przedstawiciel ustawowy.
Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może także wystąpić Prokurator.
We wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wskazać:
1. zakres ubezwłasnowolnienia tj. częściowe czy całkowite,
2. stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona i w zależności od tego należy złożyć jej akt urodzenia, bądź jeśli pozostaje w związku małżeńskim akt małżeństwa ze wskazaniem imienia, nazwiska współmałżonka i jego adresu zamieszkania. Jeśli uczestnik postępowania jest wdową/wdowcem wówczas należy złożyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka, a przypadku jeśli uczestnik jest osobą rozwiedzioną - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego.
3. stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy wobec uczestnika poprzez złożenie odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego. Zazwyczaj będzie to akt urodzenia wnioskodawcy, zaś w przypadku kobiet (córka, siostra), które zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko akt małżeństwa wnioskodawczyni.
4. przyczyny wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

Do wniosku należy dołączyć:
- odpis wniosku w 2 egzemplarzach,
- 3 egzemplarze (oryginał + 2 kserokopie) odpisu skróconego aktu urodzenia uczestnika,
- 3 egzemplarze (oryginał + 2 kserokopie) odpisu skróconego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa wnioskodawcy,
- 3 egzemplarze (oryginał + 2 kserokopie) zaświadczenia od lekarza specjalisty (psycholog, psychiatra, neurolog) o aktualnym stanie zdrowia uczestnika postępowania.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien również zawierać informację czy stan zdrowia uczestnika postępowania umożliwia mu osobiste stawienie się w Sądzie celem wysłuchania oraz telefon kontaktowy do wnioskodawcy. Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 40 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na wniosku znaków opłaty sądowej (do nabycia w kasie Sądu) lub wpłacając na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Legnicy.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego – pokój 21 lub przesłać na adres Sądu Okręgowego w Legnicy.

Rejestr zmian dla: Jakie są wymogi formalne przy składaniu wniosku o ubezwłasnowolnienie? Jakie dokumenty należy przedłożyć przed Sądem?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d