Lekarze sądowi

Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849), która weszła w życie dnia 1.02.2008 r. Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu Okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sadowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowana z powodu choroby (art.2 ustawy).


Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. ma nieposzlakowaną opinię;
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

  1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
  3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.


Wydanie zaświadczenia przez lekarza sadowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy
imię 
i nazwisko
lekarza 
sądowego
numer 
telefonu
miejsce, 
dzień, 
godzina przyjęć
numer prawa 
wykonywania 
zawodu
specjalizacja termin 
rozpoczęcia 
wykonywania 
czynności 
lekarskich
Stanisław 
Hoffmann
(065)5441880
(065)5441080
697730172
Przychodnia Lekarzy
Specjalistów
PHARMA MEDICA
56-200 Góra
ul. Świętosławy 1
Pon. 8.00-12.00
Wt. 15.00-19.00
Śr. 8.00-12.00
Czw. 15.00-19.00
Pt. 8.00-12.00
6171708 położnictwo
ginekologia
1.II.2008 r.
Andrzej 
Parzonka
(065)5441661 Przychodnia Lekarska
w Górze
ul. Mickiewicza 1, wej. C
56-200 Góra
Pon., Śr., Pt. 8.00-12.00
Wt., Czw. 14.00-18.00
5472245 specjalista
chorób
wewnętrznych
oraz 
medycyny
rodzinnej
22.II.2008 r.
Wiktor
Piotrowski
509248138
(076)7290521
Specjalistyczna Praktyka
Lekarska w Jaworze
ul. Tuwima 22
59-400 Jawor
codziennie 17.00-18.00
9199871 dr n. med.
specjalista
z dziedziny
chorób 
wewenętrznych
patomorfologii
i organiz.
ochrony
zdrowia
22.II.2008 r.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-12-14
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-10-18
Publikacja w dniu:
2016-10-18
Opis zmiany:
b/d