Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału Finansowego - Joanna Błaszczyk 
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 338a, III piętro
tel. 76 75-45-016,
faks 76 75-45-116
e-mail: oddzial.finansowy@legnica.so.gov.pl

Do zakresu działania Oddziału Finansowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy należą w szczególności:

 • opracowywanie projektu planu dla Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Jaworze w zakresie postępowania sądowego a w pozostałym zakresie na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych,

 • sporządzanie harmonogramu realizacji budżetu,

 • bieżąca analiza i dostosowywanie planu do aktualnych potrzeb Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Jaworze,

 • prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Jaworze,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji, 

 • monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, planu finansowego funduszu celowego oraz sprawozdań o stanie należności, zobowiązań i środków na rachunkach bankowych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności jednostki,

 • prowadzenie rejestru dochodów,

 • prowadzenie rejestru sum depozytowych i sum na zlecenie,

 • prowadzenie ewidencji funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej,

 • przygotowanie zleceń wypłaty realizowanych przez Punkt Kasowy mieszczący się w budynku Sądu Okręgowego,

 • przyjmowanie i przechowywanie depozytów dokumentarnych oraz prowadzenie księgi depozytów wartościowych,

 • prowadzenie obsługi rachunkowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • realizowanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy w zakresie list płac związanych z postępowaniem sądowym,

 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu, w tym prowadzenie rejestru umów, wniosków i zarządzeń, sporządzanie ocen i sprawozdań dotyczących wykonywania zadań,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz monitoring zamówień publicznych realizowanych przez inne komórki organizacyjne.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d