Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

nmf

Okres realizacji: 1 kwietnia 2014 r. –31 marca 2015 r.
Budżet projektu: 4 690 000 EURO
Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.
 
CEL PROJEKTU: 
Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
REEZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ: 
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU: 
Wdrożony dzięki zakupionej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydajnej infrastrukturze teleinformatycznej system zarządzania tożsamością będzie podstawowym elementem nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie pracy sądownictwa (w tym budowanego systemu wsparcia procesów merytorycznych).
Korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji, natomiast korzyścią dla społeczeństwa będzie zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie przesyłu informacji między stronami. Pozwoli to zaoszczędzić czas obywatelom, a także wpłynie pozytywnie na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości.
System zarządzania tożsamością stanowi istotny element nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie sądownictwa (włączając wdrażany system do wsparcia procesów merytorycznych).
OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE: 
• zakup sprzętu na potrzeby m.in. budowy zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością opartego na systemie kontroli dostępu Active Directory (AD) dla sądów; zakup obejmie m.in. serwery, a zestawy sprzętu zostaną dostarczone do 70 jednostek wymiaru sprawiedliwości.
• dedykowane szkolenia dla pracowników jednostek wspieranych zakupem sprzętu.
GRUPA DOCELOWA: 
Grupą docelową proponowanych działań będą sądy powszechne, a korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji. Obywatele tworzący pośrednią grupę docelową skorzystają na ułatwionym dostępie do wymiaru sprawiedliwości i przyspieszeniu przesyłu informacji między stronami. sprawiedliwości.
BENEFICJENT PROJEKTU: 
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Więcej informacji na stronie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

Rejestr zmian dla: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych