Prezes Sądu

Prezes – SSO Paweł Pratkowiecki
Sekretariat Prezesa
ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica,
pok. 140, I piętro
tel. 76 75-45-011,
faks 76 75-45-012
e-mail: sekretariat.prezesa@legnica.so.gov.pl


Zakres czynności Prezesa Sądu Okręgowego.
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. - o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192):

1. kieruje Sądem Okręgowym w Legnicy i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Legnicy,
2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów i asystentów sędziów w Sądzie Okręgowym w Legnicy,
3. ustala podział czynności sędziów i asystentów sędziów w Sądzie Okręgowym w Legnicy,
4. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia powierzonych funkcji,
5. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nadzoruje sprawność postępowania sądowego,
6. opracowuje indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy oraz prezesów sądów rejonowych okręgu, nad którymi sprawuje nadzór administracyjny, dokonuje okresowych ocen asystentów sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy,
7. w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, jako prezes odpowiada za przeprowadzenie czynności nadzorczych, nadzoruje wizytatora ds. egzekucyjnych i komorniczych Sądu Okręgowego w Legnicy,
8. odpowiada za kontakty z mediami,
9. jest zwierzchnikiem służbowym kuratorów zawodowych,
10. realizuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
11. realizuje zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony uregulowane w art. 18 ust. 1 i 3 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461),
12. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
13. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
14. odpowiada za sprawy socjalne.


Wiceprezes - SSO Elżbieta Hallada


Zakres czynności Wiceprezesa Sądu Okręgowego.
1. zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności,
2. jako Przewodniczący VII Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Legnicy nadzoruje i koordynuje czynności nadzorcze sędziów wizytatorów - dba o zachowanie procedur czynności wewnętrznego nadzoru administracyjnego uregulowanych przepisami ustawy o ustroju sądów powszechnych, organizuje narady wizytatorów i narady powizytacyjne (polustracyjne) oraz dokonuje analizy wyników przeprowadzonych czynności nadzorczych, czuwa nad realizacją zarządzeń nadzorczych, przedstawia Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy, w ramach tego nadzoru kontroluje sprawy OZ tj. z obrotu prawnego z zagranicą, rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Legnicy oraz działalności prezesów sądów rejonowych okręgu i przyjmuje w wyznaczonych godzinach interesantów,
3. sprawuje nadzór nad biegłymi sądowymi,
4. dokonuje wyboru kandydatów na lekarzy sądowych, zawiera z nimi umowy i prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy,
5. prowadzi ewidencję zgłoszonych mediatorów i ośrodków mediacyjnych w sprawach cywilnych, (w tym rodzinnych), gospodarczych, pracowniczych, karnych i nieletnich,
6. wykonuje obowiązki Prezesa wobec ławników sądowych (art. 164 § 1 i 171 usp) oraz współpracuje z Radą Ławniczą w Sądzie Okręgowym w Legnicy, organizuje szkolenia ławników Sadu Okręgowego w Legnicy,
7. podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2019-01-28
Publikacja w dniu:
2019-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d