Sekcja Penitencjarna

W ramach III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Legnicy działa Sekcja Penitencjarna

.
Kierownik Sekcji - SSO Wojciech Michalski
Kierownik sekretariatu Sekcji - Emilia Chodziej-Bzowy
Sekretariat Sekcji
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 2, parter
tel. 76 75-45-096,
faks 76 75-45-099
e-mail: sekcja.penitencjarna@legnica.so.gov.pl

Do zakresu działania Sekcji Penitencjarnej należy:

 • orzekanie w kwestiach związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem, 
 • orzekanie w przedmiocie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i w innych kwestiach z tym związanych,
 • rozpoznawanie skarg na decyzje organów wymienionych w art. 2 pkt 3 - 6 i 10 k.k.w. składanych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, karę aresztu, kary porządkowe i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie,
 • zmiana lub uchylenie decyzji komisji penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji, 
 • rozpoznawanie skarg na decyzje sędziego penitencjarnego o uchyleniu sprzecznej z prawem decyzji organu wymienionego w art. 2 pkt 5 i 6 k.k.w., o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności, 
 • orzekanie o objęciu skazanego, uzależnionego od alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych, leczeniem i rehabilitacją,
 • wstrzymanie uprzednio zarządzonego wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności z jednoczesnym rozłożeniem grzywny na raty w przypadku udzielenia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, 
 • zmiana określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonania kary, 
 • orzekanie o dokonaniu koniecznego zabiegu lekarskiego, w przypadku sprzeciwu skazanego, 
 • orzekanie o obciążeniu skazanego kosztami związanymi z leczeniem w wyniku samouszkodzenia, 
 • wyznaczanie okresu niezbędnego na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 • wizytacja i lustracja Zakładu Karnego w Głogowie oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych - KMP Legnica, KPP Złotoryja, KPP Lubin, KPP Głogów, 
 • orzekanie w sprawach dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, 
 • orzekanie w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary, jeśli wynikają one z orzeczenia wydanego przez Sąd Penitencjarny, 
 • nadzór nad prowadzeniem dozorów wobec osób warunkowo zwolnionych z zakładów karnych.

Rejestr zmian dla: Sekcja Penitencjarna